ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتã

هيأت وزيران در جلسه‌هاي مـورخ  10، و 14/1/1373 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1ãã :

كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:

  1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

  2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.

  3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.

  4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.

  5-طرح تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

  6-كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.

Text Box: (بيست و يك)

 

تبصره1كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزيربازرگاني تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه‌كميته مذكور در وزارت ‌بازرگاني‌خواهد بود. نظركميته به‌مراجع ذي‌ربط منعكس ‌خواهد ‌گرديد.

 

تبصره 2ã– در مواردي كه وزارتخانه‌هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذيربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2 ãã

وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورودكالاهاي مذكور تا (15)آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي يادشده مي‌توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذكور منعكس نمايندو در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد, دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

 

تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌هاو سازمانها- باستثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانـه يا سازمانããã ذي‌ربـط مي‌نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:

  وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا درگمرك مي‌باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود،همچنين نام مؤسسات‌وسازمانهاي‌كنترل‌كننده و مجري ضوابط مذكور را بادرج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمانهاي اجرايي ذيربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور موظف هستند زمان‌بندي بررسي و آزمايش‌كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند

ماده 4ãããã:

 

وزارتخانهها و سازمان‌هاي مسئول تعيين ضوابط، مقررات و استانداردهاي صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي كه براي ترخيص و ورود كالا رعايت آن‌ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالا، ضوابط ياد شده را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند و وزارت ياد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌هاي گروهي به اطلاع واردكنندگان و صادركنندگان و سازمان‌هاي اجرايي برساند، در غير اين‌صورت وزارتخانه يا سازمان مسئول نمي‌تواند از ترخيص كالاهايي كه ضوابط آن‌ها را اعلام نكرده است جلوگيري نمايد.

 

تبصره 1  وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 2  موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌شود. ورود كالاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده 5:

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات‌كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير‌دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

 كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستيكه در همين آيين نامه ميآيد و در حد مقرر در آنگمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

 كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

 كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مينمايد.

 كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص ميشود.

5 ـ نمونههاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

Text Box: (بيست و سه)

  

ã6- نمونه كالاهايي كه جهت عرضه در كليه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تخصصي وارد مي‌شوند.

تبصره 1- كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودنãã (به استثناي كالاهاي اهدايي دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه در ايران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2  مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص‌كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد‌بود. لكن مواردي مانند‌گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنهاكه براي تأييدكيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3  در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت‌كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 :

در مواردي‌كه براي كالاهاي وارداتي استاندارد اجبـاري تعيين و از طريـق وزارت بازرگـاني اعـلام مي‌شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين‌نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

 

ماده  7 :

 مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي‌هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي‌باشد، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده8:

الف-كالاهاي ممنوعه قانوني عبارت است از‌كالاهايي‌كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين ممنوع شده است. 

ب ـ كالاي ممنوعه توسط دولت شامل‌كليه‌كالاهايي است‌كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9 :

      هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10ã:

در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1 ملاك تجاري بودن كالا:

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهند شد.

تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردد:

Text Box: (بيست و پنج)

 

الف نمونه‌هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران.

 

ب -  ماشين آلات، تجهيزات‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقدكارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.

پ -  عمليات ورود و صدور كالا توسط  دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي‌شود. در موارد خاص‌كه وزارت‌بازرگاني تشخيص مي‌دهد ورود‌كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان، مراتب را به هيأت دولت گزارش مي‌نمايد. ã 

ت-   صدوركالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه درآغازكار با مجوز وزارت بازرگاني.

ث- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كاتالوگ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني.

2 چگونگي صدور كارت بازرگانيãã:

كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني‌كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك تا پنج سال حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌كه در صورت تأييد، توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بودããã.

 

تبصره – كليه شركت‌هاي تعاوني‌كارت‌بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.

2-1- اشخاص حقيقي ايراني:

               2-1-1 - داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

               2-1-2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

2-1-3 - داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت ‌بازرگاني ياارايه مدرك دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيكي از وزارتخانه‌هاي توليدي.

2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.

Text Box: (بيست و شش)

 

2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

 

2-1-6 - داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك‌هاي داخلي.

2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و قواي سه گانهã.

2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

2-1-9 نداشتن محكوميت مؤثر كيفري.

2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني:

2-2-1-  داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.

2-2-2 داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

2-2-3 عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران اعلام نمايد.

2-3 اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج ازكشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

2-3-1- مديران عامل و رييسان هيأت مديره شركت بايد داراي شرايـط مقـرردربندهاي
(2-1-1) (2-1-2) (2-1-7) (2-1-8) (2-1-9) (2-2-2) (2-2-3) باشند.

2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت

 

صنايع، مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود.

2-3-3- مديران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع،‌كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.

 2-3-4- شركتها بايد واجد شرايط مقـرر در بنـدهاي (2-1-4) (2-1-5) (2-1-6) (2-1-8) باشند.

 

3 چگونگي تمديد كارت بازرگاني:

Text Box: (بيست و هفت)

 

دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:

 

3-1 گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده.

3-2 آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد.

جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد. تاريخ تمديد، مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.

4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:

4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي.

4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.

4-3- پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.

4-4-كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.

4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد.

 

 

5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:

 

در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6- در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي‌باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11ã :

كالاهايي كه سودبازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي‌يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي‌شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

1 ـ قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2 ـ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني، اعتبار اسنادي‌گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتي‌كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني تمديد مي‌شود،‌مشمول اين بند نخواهد گرديد.

3 ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل ازانقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.

Text Box: (بيست و نه)

 

4 ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سودبازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد گردد:

 

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.

ب -  در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز.

2- در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي  يا دريايي و زميني 55 روز.

5- در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از سيستم بانكي وارد مي‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.

تبصره 1 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه سودبازرگاني در جهت‌كاهش باشد، سود بازرگاني‌كمترملاك محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 ـ كالاهاي وارد شده توسط شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌وران كه ميزان سهميه ارزي آن‌ها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌گردددر سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌هاي مندرج در بند‌هاي "الف" و "ب" فوق‌الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود.

تبصره 4 ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آن‌ها گشايش يافته يا در گمركات موجود يا اولين بارنامه آن‌ها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌نامه شماره 3750227484هـ مورخ 19/8/1381 بوده‌اند، همچنان طبق تصويب‌نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

Text Box: (سي)

 

ماده 12 : حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

 

تبصره – وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش‌بيني نمايد.

ماده 13:

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن، دستورالعمل‌هاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود:

1ـ تعيين روش‌هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني.

2- ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .

ماده 14ã :

 در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد. 

ماده 15 : ãã

ماده 16 ãã

ماده 17ãã:

ماده 18ãã:

ماده 19:

افراد ساكن بخش‌هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج درماده (211) قانون مدني براي خريد و فروش كالامي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمايند.

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image002.gifتبصره:كارت پيله وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي‌باشد. 

ماده 20:

 

دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند بدون حق توكيل، ظرف يكسال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

 

ماده 21: ã

كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور‌كه داراي كارنامه شغلي از وابسته‌كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كارو امور اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي هشتادوهشت ميليون (000/000/88) ريال ماشين آلات صنعتي، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كاروامور اجتماعي وبدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست‌شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سودبازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني درمورد مواد اوليه، بدون ارايه كارت بازرگاني و بدون اخذمجوزهاي مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارايه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كارو و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي‌باشد.

تبصره 1- كارگران و ايرانيان شاغل درخارج كشوركه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل درخارج از كشور يا در صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

تبصره 2- واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي‌كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات عمومي كشور‌خواهد‌بود.

Text Box: (سي و دو)

 

ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است.

 

      1-    دستگاه چاپ ملخي

      2-    دستگاه چاپ روي نايلون

      3-    دستگاه بستني يخي اتوماتيك

      4-    دستگاه چاپ طلا كوب صحافي

      5-    ماشين بالانس تعميرگاهي

      6-    مولتي تيلر

      7-    روتوتيلر

      8-    مبدل‌هاي حرارتي

      9-    چرخ خياطي برقي خانگي

  10-    ماشين ساخت درب چوبي

  11-    ماشينهاي خراطي چوب

  12-    ميني لودر

  13-    كانال كن

  14-    انواع ديگهاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل‌هاي حرارتي و غيره

  15-    خشك‌كن‌هاي غلات و علوفه و سبزيجات (ثابت و متحرك)

  16-    ماشين آلات كشتار دام و طيور و سردخانه

  17-    ماشين آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور

  18-    ماشين آلات و تجهيزات جوجه كشي

  19-    ماشين آلات برداشت علوفه نظير چاپر-بيلر-موور

  20-    چاپر خودرو علوفه

  21-    شيكروسورتينگ و بسته بندي ميوه

  22-    انواع ماشين آلات تبديل و پروسس

  23-    انواع موتورپمپ و الكتروپمپ

  24-    انوع كمپرسور باد و پمپ‌هاي خلاء

  25-    انواع پمپ‌ها

  26-    انواع سختي سنج

  27-    انواع اتوكلاوها

  28-    انواع پرس‌هاي ضربه‌اي، هيدوليكي، قيچي، گيوتين

  29-    پرس بر يك، لوله و آرماتور خم كن وآرماتور بر

  30-    ماشين آلات توليد چرم

  31-    ماشينهاي سندپلاست و شات پلاست

  32-    ماشين آلات توليد سوسيس و كالباس 

  33-    انواع لباسشويي‌هاي صنعتي

  34-    دستگاه شرينگ رب

  35-    الكتروموتورهاي سه فاز تا 30 اسب

  36-    دستگاههاي رنگرزي پارچه و نخ

  37-    دستگاههاي توليد فرش ماشيني

  38-    ماشين‌هاي بافندگي پارچه بجز WATER JET , AIR JET

  39-    انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني

  40-    انواع جرثقيل‌هاي پشت كاميوني

  41-    انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها

  42-    جرثقيل‌هاي موبيل كمتر از 30 تن

  43-    ماشين آلات بوجاري آرد و غلات

  44-    كمپرسور‌هاي فريوني

  45-    ماشين‌هاي سنگ بري

  46-    انواع بذركار و رديف كار

  47-    ريك و روتيو اتور و كلتيواتور

  48-    انواع سم پاش (پشتي موتوري، فرقوني، زنبه‌اي، پشت تراكتوري)

  49-    فاروير

  50-    كاشت و برداشت سيب‌زميني

  51-    ماشين‌هاي عمل آوري پسته

  52-    مرز كش

  53-    انواع تريلر

  54-    شعله افكن

  55-    انواع ديسك‌ها

  56-    لولر

  57-    مته چاله كن

  58-    انواع خرمنكوب

  59-    سفيدكن برنج

  60-    انواع تراش انيورسال

  61-    صفحه تراش كورس دار

  62-    اره لنگ

  63-    انواع فرز انيورسال افقي-عمودي

  64-    دريل راديال

  65-    دريل ستوني

  66-    سنگ سنباده روميزي و ماشين آلات سنگ تخت و سنگ گرد

  67-    آچارتخت و آچار رينگ

  68-    انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبركلاغي، آچارفرانسه

  69-    انواع شير آلات و اتصالات

  70-    انواع ليفتراك غير برقي

  71-    انواع دستگاههاي تزريق پلاستيك

  72-    انواع الكترو موتورهاي تك فاز تا  چهار كيلو وات

  73-    انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب

  74-    گاو آهن اعم از يك طرفه و دو طرفه

  75-    مواد پرتو زا و يون زا

 

ماده 22ã:  http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image006.gif

   

ماده 23ã : 

ماده 24: ãã

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي‌باشد:

1- شرايط صدور مجوز واردات:

1-1-  اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پروانه معتبر مي‌باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي‌توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

1-2-  حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي‌باشد.

1-3-  صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي‌نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصدو بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاي وارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه يادشده، بخشي از‌كالاها و قطعات وارد شده براي توليد‌كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعي» خواهد بود.

تبصره – گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذي ربط به دست مي‌آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.

1-4- Text Box: (سي و شش)

 

ããã اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندي در حد صادرات واحد توليدي يا واحد صادراتي به تشخيص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه توليدي ذيربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذيربط صادر خواهد گرديد.

 

  مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل، آماده يا بسته بندي شده با كالاهاي موضوع اين ماده، يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي‌باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم، شماره پروانه، تاريخ پروانه، مشخصات متقاضي، آدرس، نام كالا، ميزان كالا، ارزش دلاري برمبناي «سيف»، رديف تعرفه، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذي ربط ارسال نمايد.

3ـ براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده، گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:

3-1-  در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران.

3-2-  ã در مورد كارخانجات، شركتها و واحدهاي توليدي غيردولتي، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد يا...؛ سفته و بقيه واحدهاي غيردولتي با اخذ سفته يا ضمانتنامه بانكي...؛ تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

3-3-  ãã در مورد بازرگانان و اصناف، سفته يا ضمانتنامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

تبصره1- اخذ وثايق يادشده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالاهايي كه با

 

استفاده از مزاياي اين ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت‌هاي تمديد شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره 2 -  گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارايه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

Text Box: (سي و هفت)

 

4 – مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است. تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است.

 

ماده 25 :

دستورالعمل استرداد:

در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز (برمبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و در صد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آنها در آن تاريخ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشدبايد از وزارتخانه توليدي ذيربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط بدست مي‌آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image008.gifدر مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي‌تواند رأساً موضوع را به كميسيون تبصره يك ماده 14 قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل ميگردد منعكس نمايد.

تبصره 1 – كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده سازي يا بسته بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره 2 – ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه خواهد شد .

ماده 26 :

Text Box: (سي و هشت)

 

محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوييل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي‌باشد. صادرات سايرفرآورده‌هاي حاصل ازنفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.

 

ماده 27: ã

فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگاني ميتواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذي ربط، اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1- رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالاهاي موضوع فهرست يادشده در اين ماده الزامي است.

تبصره 2- واگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير واردكنندگان، از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام يادشده در اين ماده بلامانع است.

تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي، هتلداري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش‌بيني‌شده  براي صادرات كالا  براي صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره 4- واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز واحدهاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است. اين گونه واحدها مي‌توانند معادل ارزش كالاي وارده (برطبق برگ سبز‌گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن واحد صادراتي و كالاي  صادره  مرجع  تشخيص، وزارتخانه ذي ربط (صادر كننده مجوز فعاليت) خواهد بود.

 

Text Box: (سي و نه)

 

ماده 28ãã:

 

ماده 29ã:

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image010.gifماده 30:

بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:

در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند، متقاضيي بررسي قيمت مي‌تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن استفاده نمايد.

 

ماده 31: ãã

مسافران ايراني يا غير ايراني كه ازخارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خودكه به شرط غير تجاري بودن از پرداخت حقوق‌گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند در سال يك بار‌كالا به ارزش حداكثر
 (80) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، و مازاد برارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دوبرابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند،  مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و  يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند.

تبصره 1 – تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي‌باشد.

تبصره 2 كالاهايي‌ كه  براساس فهرست كالاهاي همراه  مسافر وزارت‌بازرگاني  موضـوع  تبصـره
 (1) مـاده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

 

ماده 32 :

كالاي همراه مسافر خروجي:

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آيين‌نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

Text Box: (چهل)

 

تبصره 2 – هر مسافر مي‌تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست‌باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايدããã

 

تبصره 3 – خارجياني كه بطور رسمي درايران بكار يا تحصيلات حوزوي يادانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارايه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image007.gifماده 33 : ã 

وزارت بازرگاني(كميته دائمي نرخ‌گذاري‌كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت‌كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را براساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادر‌كنندگان در هنگام خروج كالاست.

 

ماده 34:

ارسال نمونه كالا:

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي‌تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد.

 

ماده 35: ã

برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي.

الف ـ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور و همچنيـن برگـزاري نمايشگـاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي وعرضه محصولات و فرآورده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ب ـ ورود كالاهاي نمايشگاهي:

Text Box: (چهل و يك)

 

1 - ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين‌المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي‌ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌باشد.

 

2 - وزارت بازرگاني مي‌تواند براي هر يك از‌كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي‌گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

ج ـ خروج كالاهاي نمايشگاهي :

 كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي‌گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشند.

ماده 36:

صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار، تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري:

صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشروپخش آنها در كشور ممنوع نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌باشد.

ماده 37:

صدور كالا از طريق پست:

ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجـاري باستثنـاي كالاهـايي كه شرعـاً يـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري در آيد وزارت‌بازرگاني مي‌تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به ‌گمرك اعلام نمايد.

تبصره-سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد‌بود.

ماده 38: ã

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

Text Box: (چهل و دو)

 

1ـ  قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فراورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

 

2- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران وموافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

تبصره1-كسري محتويات محموله‌هاي (C.K.D.) كارخانجات مونتاژكه پس ازترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط وموافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهدبود.

تبصره 2- اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد‌كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسنـاد مربـوط به حمـل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني وبدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

 

6- ãورود و ترخيص موقت يا قطعـي كتـب و نشريـات,CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و سايـر محصـولات صنعت چاپ، تكثـير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است.

 

7 - اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت‌بازرگاني قابل ترخيص خواهد‌بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.

9ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.

ماده 39ã:

ورود كالا از طريق پست:

ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود باستثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

تبصره – ورود‌كالاهاي موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي‌باشد. 

ماده 40:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي :

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image013.gifمدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت‌هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

 

تبصره 1- تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند منوط به موافقت وزارت‌بازرگاني است.

تبصره 2- حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود.

ماده: 41: ã

ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي‌باشد.

تبصره-  موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌باشد:

1-    كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

2-    كالاهاي قابل ورود از طريق بازارچه‌هاي مرزي كه در چارچوب  مصوبات  مربوط  اقدام  مي شود.

3-    كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، كاركنان شناورها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.

4-    ساير موارد مستند به قوانين و مقررات.

ماده 42:

چگونگي ورود كالاي مستعمل:

1-  ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين‌نامه اجرايي آن امكان‌پذير مي‌باشد.

2- ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي‌باشد.

3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.

 تبصرهããگمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده، به استثناي ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه‌گذاري خارجـي در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـايـت سرمايه‌هاي خارجي به تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت‌گذاري نمايد.

 

ماده 43ã

ورود‌كالاهايي‌كه براساس مصوبات هيأت وزيران ممنوع اعلام‌گرديده است، با رعايت شرايط زير مجاز است.

1- مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي‌شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

2- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي‌شوند، در صورتي‌كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

4-كالاهاي نمونه مورد نياز واحدهاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران.

5ـ قسمتها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندي شده‌اند، مشروط براينكه قسمتها يا قطعات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي، مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحدهاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي‌ربط.

6ـ مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، متناسب با ميزان مصرف آنها، با تشخيص گمرك ايران.

ماده 44:

خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 45 :

 

جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند:

 

1ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يكنواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.

2ـ يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.

اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غيرقابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

3ـ اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غيرقابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 46:

 

مصوبات زير تنفيذ مي‌گردد: ã

رديف

شماره

تاريخ

خلاصه موضوع مصوبه

1

60-4/4 م ن

12/8/1365

معافيت از پرداخت سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به نام شركت‌كنندگان خارجي در نمايشگاه‌هاي دولتي با حذف نام مركز تهيه و توزيع كالا (1)

2

89010/ت810هـ

12/9/1368

واردات بدون انتقال ارز  اوراق و مدارك ماركدار مورد نياز بانكها

3

7064/ت143هـ

7/4/1371

با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند يك مصوبه

 ـ ورود قطعات وارداتي ماشين‌آلات و ابزار مورد نياز واحدهاي ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگاني (2)

4

5493-74/م/ت13936/هـ

8/8/1374

ترخيص كالا با ارايه حداقل اسناد با تعهد وزير يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل (فقط براي يك ماه)

5

125421/ت17703هـ

29/11/1375

تجويز ورود بدون انتقال ارز كالا به نام پروژه‌هاي وزارتخانه‌هاي دولتي كه به عنوان جبران خسارت وارد مي‌گردد.

6

50973/ت17443هـ

5/3/1376

شرايط ورود كالا از تركمنستان براي عرضه در بازارچه مشترك مرزي باجگيران فقط بندهاي «2»، «5»و «6» با كاهش مبلغ 000/500/2 دلار به يك ميليون دلار (موضوع بند «4» مصوبه شماره 32231/ت19856هـ مورخ 18/5/1377 در بند «2»)

7

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Lows/laws034_files/image015.gif7473/ت18439هـ

11/5/1376

با حذف ماده (3) آن

 ـ معافيت سودبازرگاني كالاهاي اهدايي به بنياد امور بيماري‌هاي خاص

8

77137/ت19261هـ

2/12/1376

ورود اسب ورزشي و وسائل و ابزار ورزش سواركاري و چوگان با معافيت از سودبازرگاني.(1)

9

12981/ت19746ك

31/3/1377

ورود مواد اوليه و قطعات منفصله واحدهاي توليدي از مناطق آزاد به داخل كشور.

10

11273/ت21132هـ

8/3/1378

تجويز واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات به كشورهاي مشترك‌المنافع به ديگر واردكنندگان.

11

67027/ت19966هـ

17/3/1378

تجويز ورود كالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ايرانيان خارج از كشور.(3)

12

11980/ت20626هـ

28/3/1379

Text Box: (چهل و هشت)

 

معافيت از پرداخت سودبازرگاني براي اقلام وارداتي مورد نياز مترو مشهد(1)

 

13

15031/ت22314هـ

19/4/1379

معافيت از پرداخت سودبازرگاني براي اقلام وارداتي مورد نياز مترو تهران(1)

14

43016/ت25705هـ

29/10/1380

ابقاء كميته چهار نفره و وظايف آن با جايگزيني نام جناب آقاي دكتر ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.(4)

15

10083/ت26572هـ

25/3/1381

ترخيص خودروهاي نمونه عرضه شده در نمايشگاهها توسط شركت‌كنندگان خارجي حداكثر پنج دستگاه از نمونه‌هاي مختلف به شرط آنكه بيش از يكسال از ساخت آن نگذشته باشد.

16

16919/ت26164هـ

3/7/1381

تجويز ورود حداكثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلي

17

30566/ت27256هـ

20/7/1381

تسهيلات ويژه براي كالاهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه تركمنستان در شهر مشهد مقدس

18

45243/ت27723هـ

1/10/1381

شرايط تجويز ورود خودروهاي توليد داخلي كه قبلاً صادر گرديده است.(5)

19

58299/ت28115هـ

4/12/1381

تجويز ورود شاسي متحرك مخصوص توليد ماشين‌هاي آتش‌نشاني بدون شرط داشتن نمايندگي رسمي(6)

20

65777/ت23410هـ

24/12/1381

واردات اقلام مورد‌نياز تعمير شناورها با معافيت از پرداخت سودبازرگاني

21

63738/ت28307هـ

28/12/1381

تجويز واردات انوع مركبات

22

18758/ت28817هـ

10/4/1382

آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو

23

15570/ت28860هـ

11/4/1382

آيين‌نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري

24

28580/ت28985ك

26/6/1382

تخفيفات ترجيحي براي سودبازرگاني خودرو در صورت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده(7)

25

816911/ت29059هـ

1/8/1382

شرايط صدور مجوز در مواقعي كه كشورهاي خاص مورد تحريم تجاري قرار مي‌گيرند.

26

43247/ت27845هـ

4/8/1382

تفويض اختيار تعيين سودبازرگاني كالاهايي كه قبل از نيمه اول سال 1380ثبت سفارش شده ولي در همان سال دچار تغييرات در سودبازرگاني شده‌اند به كميسيون ماده يك

27

61044/ت30798هـ

25/11/1382

ترخيص كالاهاي ساخت كشور مغرب جهت شركت در نمايشگاه اختصاصي تهران(1)

 (4) مصوبه مذكور به موجب مصوبه شماره 42406/ت 34011 هـ مورخ 25/8/1384 هيأت وزيران اصلاح گرديده‌است.

(5) مصوبه‌مذكور به‌موجب مصوبه شماره 75625/ت 35823 هـ مورخ 18/7/1385 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

(6) مصوبه مذكور به موجب آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع مصوبه شماره 18758/ت38817هـ مورخ 10/4/1382 هيأت وزيران اصلاح گرديده است.

 

(7) مصوبه مذكور به موجب مصوبات بعدي اصلاح گرديده است

 

تبصره 1)ã ـ مصوبات سال 1383 (به‌استثناي مصوباتي كه تا پايان سال مذكور داراي اعتبار مي‌باشند) به قوت خود باقي است.

تبصره 2) - ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم ازممنوعيت متكي به قانون وغير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد.

-----اين آيين‌نامه از تاريخ درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است.-----