ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

مقررات مربوط به ورود خودرو توسط مسافران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور ( به استناد ماده 193 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي )


مسافران خارجي و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با وسائط نقليه شخصي خود وارد كشورمي شوندهرگاه براي وسيله مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك ) از كانونهاي جهانگردي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايط نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي  ارائه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا درمدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران اقلأ ششماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند. كشور شوند كه در اينصورت مدت مجاز توقف خودرو در داخل كشور حداكثر به ميزان ويزاي آنان تعيين مي شود.
 
ضمنأ ،‌ وارد كننده خودرو شخصي اعم از صاحب دفترچه و يا وكيل قانوني او كه مجاز به استفاده از
 خودرو مي باشد بايستي داراي شرايط لازم به شرح ذيل باشد:
1 ـ براساس تبصره 2 ذيل ماده مرقوم ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات
2 ـ‌ خارجيان به شرطي مجاز به ورود خودرو مي باشند كه مقيم ايران نبوده و بصورت مسافر وارد