ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

تأمين تضمين ترانزيت
  ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش بانكي يا تعهد ذيحسابي ( حسب مورد )
توضيح : پس از اخذ تضمين لازم و درج در متن اظهارنامه و امضاء جهت مراجه به دايره ترانزيت به ذينفع اعاده مي گردد.
ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش بانكي يا تعهد ذيحسابي ( حسب مورد )
توضيح : پس از اخذ تضمين لازم و درج در متن اظهارنامه و امضاء جهت مراجه به دايره ترانزيت به ذينفع اعاده مي گردد.
استرداد سپرده
اسناد مورد نياز :

•  1 _ حكم استرداد سپرده ممهور به مهر عدم بدهي ( ماده 14 قانون امور گمركي )
•  2 _ اصل قبض سپرده جهت درج مراتب استرداد
•  3 _ اصل پرونده گمركي
استرداد سپرده
اسناد مورد نياز :

•  1 _ حكم استرداد سپرده ممهور به مهر عدم بدهي ( ماده 14 قانون امور گمركي )
•  2 _ اصل قبض سپرده جهت درج مراتب استرداد
•  3 _ اصل پرونده گمركي
•  1 _ اوراق استرداد كه به امضاء هاي مجاز رسيده ممهور به مهر عدم بدهي ، تعهد و بازبيني
•  2 _ نسخه اول اظهار نامه به همراه اصلاحيه
•  3 _ اصل پروانه گمركي و در صورا داشتن قبض درآمد آن را نيز بايد رائه دهد.
توضيح : سازمانهاي دولتي و شركتهاي سهام عام پس از اعلام شماره حساب توسط مقام مجاز در وجه حساب بانكي اعلام شده ، حواله مي گردد.
تأمين حقوق و سود از محل ضمانت نامه بانكي
اسناد مورد نياز:

•  1 _ ارائه مجوز گمرك ايران يا ناظر گمركات استان ( حسب مورد )
•  2 _ ارائه ضمانت نامه بانكي طبق فرم مصوب گمرك ايران
•  3 _ ارائه اظهار نامه احراز شده
توضيح : پس از استعلام اصالت از شعبه مركزي بانك صادر كننده ضمانت نامه واقع در مركز استان نسبت به تأمين اقدام مي گردد.

شماره حسابهاي قانوني در گمرك اروميه

•  شماره حساب در آمد : 92553
•  سپرده :92534
•  تمركز جرائم قاچاق :92554
شماره حسابهاي قانوني در گمرك اروميه

•  شماره حساب در آمد : 92553
•  سپرده :92534
•  تمركز جرائم قاچاق :92554