ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

خروج موقت کاميونها


•  1-تنظيم اظهارنامه خروج موقت
•  2- اصل سند کاميون
•  3- اصل کارت کاميون
•  4- وکالت نامه راننده (بر حسب مورد)
•  5- وکالت نامه. معرفينامه نماينده شرکت حمل و نقل (بر حسب مورد)
•  6-وجود کاميون در داخل محوطه گمرک جهت کنترل

توضيح: 1- چنانکه کاميون در رهن بانکهای داخلی باشد خروج موقت آن منوط به موافقت بی قيد و شرط بانک مربوطه خواهد بود.
2- ابطال پروانه خروج موقت بر اساس مفاد ماده 226 آئين نامه اجرايی قانون امور گمرکی انجام ميگيرد .