ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

اسناد مورد نياز برای صادرات قطعی
•  1- تنظيم اظهار نامه
•  2- کارت بازرگانی
•  3- عدل بندی (در صورت لزوم )
•  4- مجوز صدور (در صورت لزوم )
•  5- مجوزهای قانونی (در صورت لزوم )
•  6-وکالت نامه (در صورتيکه صاحب کالا راسا اقدام به صدور ننمايد):